Zdravstvo - Glas za otroke in družine

Pojdi na vsebino
Moja Slovenija
STROKOVNA TEMATSKA PROGRAMSKA JEDRA STRANKE

Temeljna naloga strokovnih tematskih jeder je priprava izvedbenih rešitev Programske resolucije stranke Glas za otroke in družine.

Strokovni predlogi vsebujejo rešitve za vodilna gesla 4 x več:

  1. Več spoštovanja do mater      in očetov!
  2. Več otrok!
  3. Višje plače!
  4. Višje pokojnine!

Koordinatorka: Metka Zevnik, podpredsednica stranke Glas za otroke in družine

ZDRAVSTVO
ZDRAVJE IN ZDRAVSTVO – GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
Točke o zdravju in zdravstvu so kratek opomnik, kot pripomoček za vse naše kandidate pri njihovih javnih nastopih, debatah, okroglih mizah... ko bo govora o zdravstvu.

1. Osnovne nenujne zdravstvene usluge pri družinskih zdravnikih iz zavarovanja po osnovni košarici morajo biti dostopne v sedmih dnevih, ostale storitve na sekundarni ravni (pregledi pri specialistih) pa v razumnem roku, praviloma v roku do 90 dni in za terciarni nivo (operacije...) do 150 dni.
  • Definirati osnovno košarico,
  • oblikovati mrežo zdravstvenih izvajalcev.
Vsak mora imeti pravico dostopa do svojega družinskega zdravnika po potrebi. Preventivni pregled enkrat letno (pritisk, krvni sladkor, holesterol, PSA....).
Rok izvedbe: do decembra 2019

2. Zavarovanci lahko prosto izbirajo storitve v okviru košarice pravic med ponudniki zdravstvenih storitev znotraj Slovenije, enako lahko izbirajo med ponudbo zasebnikov in javnih zavodov.
Javni zavodi se bodo morali reorganizirati in bodo javni servis zdravnikom in zavarovancem (patronažna služba, laboratoriji, urgentna služba.....).
Rok izvedbe: januar 2019
3. Zavarovanci lahko iščejo usluge tudi v tujini (v EU) in se jim stroške povrne do višine cene storitve v Sloveniji. Kadar pa gre za storitve, ki ne sodijo v slovensko osnovno košarico in jih zavarovalnica ne odobri vnaprej, se storitve ne plačajo, razen če je šlo za nujen primer.
Rok izvedbe: julij 2019

4. Ponudniki zdravstvenih storitev sklenejo letno pogodbo o vrsti storitev, količini in ceni storitev s katero koli zavarovalnico (morali bi biti vsaj dve do tri, zaradi konkurence). Pri pogajanju o storitvah zavarovalnicam ne smemo dopustiti vloge dominantnega partnerja. Kot mediator lahko pri tem sodelujejo predstavniki ministrstva. Za nujne spremembe pogodbe je nujno soglasje vseh treh strani, torej izvajalca, plačnika in ministrstva.

Predloge rešitev bomo preverili s sistemi Švice, Avstrije in Nemčije. Strokovne mešane ekipe, sestavljene iz zdravniške zbornice in ministrstva bodo preučile navedene sisteme in uporabile najboljše rešitve pri pripravi ukrepov v Sloveniji.  
Rok izvedbe: september 2019

5. Vsaka sprememba zakonodaje na področju zdravstva ali pomembnejših podzakonskih predpisov mora biti sprejeta ob sodelovanju ministrstva in organizacij, ki zastopajo izvajalce (zbornice – zdravniške, babiške, sestrske).
Rok izvedbe: takoj in ves čas trajanja mandata
6. V zdravstvu je potrebno uvesti centralni organ za izvedbo razpisov naročanja zdravstvenega materiala in zdravil iz uvoza na nivoju Republike Slovenije. ki naj bo lociran pri Ministrstvu za zdravje ali zdravniški zbornici. O nujnih interventnih uvozih odloča Ministrstvo. Posamezni zavodi nimajo pravice nabavljati materialov ali zdravil preko naročilnic.
To bo zmanjšalo možnost korupcije, s tem bo več denarja ostalo za plačevanje zdravstvenih storitev in s tem bo izboljšana dostopnost do zdravstvenih storitev. Ob dokazani korupciji bo oseba takoj izgubila delo, izgubila možnost sodelovanja pri javnem naročanju in podlegla kazenskim sankcijam (prijava pristojnim organom – policija).
Rok izvedbe: januar 2019

7. Naša stranka je za spoštovanje življenja. Želimo odprt dialog o teh vprašanjih, da so spoštovana tudi naša stališča, da jih lahko javno povemo, da bodo mladi slišali za ta stališča in da se bodo lahko tudi oni svobodno odločali o tem, da bodo sprejemali življenje od spočetja do naravne smrti.

Uvedli bomo izobraževanje za:
- uvajanje alternativnih metod načrtovanja družine,
- svetovanje in pomoč nosečnicam v stiski, dosegljiv tudi prek številke 112,
- v šolske programe bomo uvedli spolno vzgojo odgovorno in življenju naklonjeno spolnost.
Rok izvedbe: julij 2019

8. Urediti je potrebno tako organizacijo kot financiranje izobraževanja zdravstvenih delavcev, predvsem udeležbo na izobraževanju v tujini. Zdravstvenih delavcev ne sme pri tem neposredno sponzorirati farmacevstska industrija.
Rok izvedbe: julij 2019
9. Zdravstvo je potrebno iztrgati iz premoči politike (sestava sveta zavoda, imenovanje direktorja).
Rok izvedbe: januar 2019

10. Zdravnikom, ki so pripravljeni delati na obrobju Slovenije, je potrebno zagotoviti 10% do 20% višje osebne dohodke, pomagati urediti stanovanjski problem, jim zagotoviti nadomeščanje za čas strokovnega izobraževanja in dopustov. Pri tem sodelujejo organi na državnem in lokalnem nivoju. Ti zdravniki podpišejo pogodbo za najmanj petletno obdobje.
Npr. lokalne skupnosti same ali s pomočjo države lahko zgradijo prostore in pridobijo vsa dovoljenja ter jih oddajo v najem zdravnikom. Lahko 2-3 zdravniki delujejo skupaj na nekem območju (zdravniške zadruge?), tudi za krajši čas od polnega, odvisno od potreb (primer Švice).
Rok izvedbe: januar 2019

11. Preventivni programi (SVIT, DORA, ZORA), ki se že izvajajo so potrebni in jih bomo še okrepili in poskrbeli, da se bo nanje odzvalo še več prebivalcev:
- prek Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ (centri za promocijo zdravja) bomo skrbeliza ozaveščanje prebivalstva za zdrav način življenja in za preventivo, vključno s cepljenjem,
- starši, ki samovoljno ne dovolijo cepljenja svojih otrok, teh otrok ne bodo mogli vpisati v javne vrtce,
- predlagamo uvedbo tudi drugih ukrepov, ne le davčnih, za omejevanje kajenja (npr. dodatni dan dopusta za nekadilce – primer Japonske).
Rok: takoj in nadaljevanja ves čas mandata

12.  Z uvedbo zdravja v vse politike želimo pripomoči k podaljšanju števila zdravih let življenja.

Spodbujali bomo medresorsko sodelovanje ministrstev za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja, izgradnjo kolesarskih prog, pridelovanje za samooskrbo (vrtički), zagotavljanje zdravega zraka, čiste pitne vode, olajšav za podjetja, ki so prijazna do družin, idr. Med drugim bomo (z medresorskim sodelovanjem):
- poskrbeli  za ozaveščanje o zdravem načinu življenja (zdrava prehrana in zdrave prehranske navade),  
-uvedli davke na manj zdrava živila,
- uvedli spodbude za samooskrbo prebivalstva prek vrtičkov (rekreacija, pridelovanje hrane, protistresno ravnanje....),
- zagotavljali zdravo življenjsko okolje s sanacijo čezmerno onesnaženih območij,
- spodbujali redno telesno aktivnost, ki je temelj za zdravje,
- spodbujali tradicionalne vrednote, kot je družina in zdrave odnose v njej za duševno zdravje, obvladovanje stresa in zagotavljanje zdravega odraščanja vseh otrok in mladostnikov,
- nadzirali izvajanje sprejetih akcijskih načrtov in strategij (akcijski načrt za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem, prahranska strategija...).
Rok: januar 2019

13 Dolgotrajno in paliativno oskrbo je treba urediti, ob medresorskem sodelovanju več ministrstev (MZ, MDDSZ, MF).
Med drugim bomo:
-uvedli olajšave in spodbude za družine, ki skrbijo za svoje onemogle (dokler lahko),
Rok: januar 2019.

Poveži se z nami
Osnovni podatki
Naslov
DŠ: 45485712
Glavno tajništvo
Datum ustanovitve: 25.03.2017
Stari trg 11 a
MŠ: 4098137000
Tel.: +386 31 330 436
Predsednik: Aleš Primc
1000 Ljubljana
TRR: SI56 6000 0000 0755 022 (LON)
E-pošta: zaotrokeindruzine@gmail.com
Nazaj na vsebino