Glas za otroke in družine

Pojdi na vsebino
22.10. goduje sveti Janez Pavel II. Veliki (Karol Wojty?a), zavetnik stranke Glas za otroke in družine.
Janez Pavel II. je bil v mnogo?em velik - ?lovek, duhovnik, papež, mislec, velik pri?evalec, oznanjevalec, predvsem pa velik prijatelj Boga in ?loveka.

Zelo maziljen glas je imel. Mož vere.
Imeniten film:
Mogo?e za tiste, ki ne poznajo njegove zgodbe.
KREKOVE MISLI ZA DANAŠNJI ?AS

Otroci pripadajo staršem. Ker sami ne morejo otrok nau?iti vsega potrebnega, zato so zvezani v državi in pla?ujejo davke in naklade in zidajo šole, da se v šolah otroci nau?é, ?esar se doma ne morejo. Pri tem pa no?ejo pripustiti nobeno trenotje, da bi kdo drugi imel vrhovno oblast nad otroki, nego oni sami. Samo takrat, ?e bi kak o?e ali mati tako zanemarjal svoje dolžnosti, da bi otrok trpel veliko škodo, se sme država proti staršem potegniti za otrokove pravice. Taki slu?aji so pa redki. In na vsa usta povemo, da sodbe o tem ne moremo prepuš?ati liberalcem.
U?itelji so namestniki staršev, od njih pla?ani pooblaš?enci in v imenu staršev morajo u?iti in vzgajati otroke, ne pa v imenu države ali dežele, ne v imenu kakega okrajnega ali deželnega šolskega sveta. Deželni šolski svet bi moral po duhu naših postav skrbeti, da bi se to izvrševalo. Zato je njegova dolžnost, najprej poskrbeti, da noben u?itelj pri svojem delu ne bo nasprotoval tistim dolžnostim, ki jih imajo starši do svojih otrok. Postava, ki veže starše, da morajo pošiljati otroke v šolo, mora biti tako zavarovana, da pri tem starši ohranijo mirno vest. Prej nego vsaka državna postava veže starše njihova naturna dolžnost, da morajo otroke u?iti v verskem in nravnem duhu. Zato pa mora v njih imenu šolska gosposka skrbeti, da se to tudi zgodi. Krš?anski starši nimajo volje, da bi svoje otroke pošiljali v šole, ki jih sami pla?ujejo, zato, da bi se tam pohujševali in odtujevali veri, domu in družini …
Janez Evangelist Krek: ?igavi so otroci?, v: Domoljub, 6. april 1905, št. 7, str. 97

VABILO ZA DONACIJO

Naša stranka GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE zagovarja vrednote, za katere se zavzema tudi Gibanje za otroke in družine in jih želi živeti, razširjati in udejanjati – družina z o?etom, mamo in otroci, ljubezen do domovine, spoštovanje ?lovekovega življenja in dostojanstva od spo?etja do naravne smrti, resnica in poštenost, pravi?nost in zvestoba – pri ?emer je Bog postavljen v samo srce in središ?e vsega delovanja. Življenje stranke predstavljajo ljudje, njihova energija in volja do sprememb. Vseeno pa za razvoj in napredek nujno potrebujemo tudi finan?na sredstva.
V kolikor ste za?utili, da bi stranko GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE in njena prizadevanja za pravi?no in demokrati?no Slovenijo želeli finan?no podpreti, lahko vaš dobrodelni prispevek nakažete na TRR stranke: SI56 6000 0000 0755 022 s pripisom Donacija.
Še tako majhen prispevek, lahko naredi veliko spremembo. Iskrena hvala, ker nam stojite ob strani s svojimi darovi in molitvijo! Vsi, ki ne zmorete darovati v finan?nem smislu, iskreno povabljeni, da nas še naprej podpirate z molitvijo.

Naša himna:
Avtor besedila in glasbe je Leon Oblak.
Poveži se z nami
Osnovni podatki
Naslov
DŠ: 45485712
Glavno tajništvo
Datum ustanovitve: 25.03.2017
Stari trg 11 a
MŠ: 4098137000
Tel.: +386 31 330 436
Predsednik: Aleš Primc
1000 Ljubljana
TRR: SI56 6000 0000 0755 022 (LON)
E-pošta: zaotrokeindruzine@gmail.com
Nazaj na vsebino